IT-konsulent: Scrum Master

Scrum er et av begrepene som har blitt mye mer brukt de siste årene. Scrum er kort fortalt en «agile» eller smidig metode for programvareutvikling som stadig flere tar i bruk - også i Norge. Hvis du ønsker å jobbe med Scrum-prosesser på et spesifikt prosjekt eller i virksomheten generelt, trenger du en Scrum Master!

Med en Scrum Master fra ProData Consult får du:

- agil utvikling i samsvar med Scrum-prosessteori, -metodikk og -retningslinjer

- et strukturert, tverrfaglig og selvorganisert prosjektteam

- profesjonell håndtering av ytre forstyrrelser, som sikrer og fremmer maksimal produktivitet

- hovedvekt på prosess og fremdrift

it-competence_3
it-competence_6

Hva gjør en Scrum Master?

Scrum er et rammeverk tilrettelagt av en Scrum Master, som er den ansvarlige for prosjektet og prosessen generelt. Scrum-metoden tar utgangspunkt i at utviklingsfasene ofte er uforutsigbare og gjerne komplekse. I motsetning til lineære prosesser - som fossefallsmodellen med fastsatte prosesser - er Scrum svært fleksibel når det gjelder tidsplaner, tidsfrister og samarbeid på tvers av fagområder. Derfor er Scrum basert på små iterasjoner, daglige briefinger og en visuell oversikt over prosjektteamets samlede arbeid.

Med hovedvekt på prosess, metode og fremdrift sørger en Scrum Master for at:

- teamet har de nødvendige verktøyene og ressursene til å kunne overholde fastsatte tidsfrister og tidsplaner

- prosjektgruppen forstår og utfører Scrum på en metodisk korrekt måte

- daglige møter avholdes - «The Daily Scrum» - der alle orienteres og informeres

- arbeidsprosessene overvåkes

- teamet er fokusert på målet og blir enige om hva som skal være oppnådd ved bestemte delmål (såkalte «sprints»)

En Scrum Master har også som hovedoppgave å beskytte teamet fra eksterne distraksjoner ved å fungere som en buffer mellom teamet og påvirkning fra eksterne interessenter. Ved å hjelpe eksterne aktører med å forstå hva slags samhandling med Scrum-prosjektgruppen som er hensiktsmessig, og hva som skader prosessen, kan en Scrum Master ivareta og fremme høyest mulig produktivitet.

Hvordan jobber en Scrum Master?

Med fokus på prosessen gjennomfører en Scrum Master Scrum-metodens retningslinjer, holder regelmessige møter (også kjent som «The Daily Scrum») og utfordrer prosjektteamet til å bli bedre, uten å ha tittelen «teamleder» eller «prosjektleder» i tradisjonell forstand. En Scrum Master skiller seg fra en prosjektleder ved ikke å ha offisielt lederansvar, men snarere et hovedfokus på å styre prosessen i sin helhet.

En Scrum Master jobber i et såkalt Scrum-team som - i tillegg til Scrum Master - vanligvis består av en produkteier og et utviklingsteam. Produkteieren er ansvarlig for å få maksimal verdi ut av produktet og utviklingsteamets arbeid. Utviklingsteamet struktureres og gis myndighet til å organisere og styre sitt eget arbeid. En Scrum-prosjektgruppe er selvorganisert, noe som betyr at teamet selv finner ut hvordan de best kan utføre og løse oppgaven, snarere enn å ledes av en prosjektleder eller ekstern leder. En Scrum-prosjektgruppe har også tverrfaglig kompetanse, som gjør gruppen svært fleksibel og uavhengig av eksterne arbeidere. Sammensetningen av Scrum-teamet gjøres med henblikk på å optimalisere fleksibilitet, kreativitet og produktivitet gjennom Scrum-prosessen. Sammensetningen resulterer ofte i en prosjektsynergi der teamet utvikler og leverer produkter iterativt og fokuserer på mål og leveranser.

En god Scrum Master er en ekte lagspiller som setter prosjektgruppens produktivitet og suksess foran sin egen. Det er også viktig å være komfortabel med at enten produkteieren eller teamet tar kontroll over prosjektet når dette er nødvendig. Dette er typisk noe en vanlig prosjektleder kan ha problemer med. En Scrum Master er med andre ord en passiv leder som alltid jobber for prosjektteamets beste.

Hvis produkteierens datamaskin slutter å virke, eller hvis utviklerne klager på at romtemperaturen er for høy, har Scrum Masteren ansvaret for å skaffe til veie en ny datamaskin eller senke temperaturen. Arbeidsoppgavene til en Scrum Masters dekker alt fra små praktiske oppgaver til beslutninger på strategisk og operativt nivå, og antall scenarier som kan forekomme, er praktisk talt uendelige.

Finn din Scrum Master her

Trenger du en Scrum Master til ditt neste prosjekt for å sikre at utviklingsfasen utføres i samsvar med Scrum-teori og -metode? ProData Consult har IT-konsulenter som dekker over 4000 ulike typer kompetanse, og våre spesialister kan bidra med hjelp i så godt som alle typer IT-prosjekter. ProData Consult tilbyr kvalitetssikrede Scrum Master-konsulenter innen 48 timer, slik at du:

- kommer raskt i gang og unngår potensielt kostbare nybegynnerfeil

- får et velfungerende Scrum-prosjektteam som jobber kontinuerlig med prosess- og kvalitetsforbedringer

- får raskere leveranser og lavere kostnader

- får hjelp med Scrum-implementering og organisatoriske endringer

5270